Welkom!

Het wereldpoortje: wie zijn we en wat doen we?

WERKING

Het Wereldpoortje is een residentiële leefgroep voor 12 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Dit zijn kinderen of jongeren die hun land zijn ontvlucht en zonder ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers in België zijn aangekomen. Jongeren die aan het Wereldpoortje worden toevertrouwd hebben een verhoogde kwetsbaarheid ten aanzien van andere niet-begeleide minderjarige vluchtelingen omwille van hun leeftijd en/of hun psychische gesteldheid. In het Wereldpoortje verblijven enkel jongens. De gemiddelde instroomleeftijd is 13 à 14 jaar. Jongeren kunnen tot uiterlijk hun 18e verjaardag in het Wereldpoortje verblijven. Vanuit het Wereldpoortje stromen jongens over het algemeen door naar een Lokaal Opvang Initiatief (LOI), zelfstandig wonen met CBAW (contextbegeleiding in functie van autonoom wonen) of naar een pleeggezin.

In het Wereldpoortje is de begeleiding gericht op het scheppen van een veilige en gezellige thuisbasis. De dagelijkse structuur geeft houvast en rust. Samen sporten en koken zijn belangrijke verbindende activiteiten. Per jongere is er een vaste individuele begeleider die de persoonlijke ontwikkeling opvolgt. Het actief (en samen) met de jongere werken aan integratie is van belang. Het onderhouden van het contact met familie wordt begeleid en gestimuleerd. Het opbouwen van een netwerk in regio Schilde/ Antwerpen gebeurt door deelname aan school, verenigingsactiviteiten en het werken met buddy’s. In het Wereldpoortje wordt tevens ingezet op zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

PEDAGOGISCHE VISIE

In de dagelijkse werking is een cultuursensitieve en traumasensitieve grondhouding, met aandacht voor eigen referentiekaders, een belangrijk uitgangspunt. In de begeleiding  baseren we ons op de visie van Verbondenheid (prof. J. Declerck en A. Depuydt),  geweldloos verzet (Haim Omer), het screenen van het individuele welbevinden van elk kind (prof F. Laevers, CEGO-KUL) en de rechtpositie van de minderjarige in de jeugdhulp.

TEAM

Het team van het Wereldpoortje bestaat uit ongeveer twaalf personen. Een belangrijke troef van het team is haar diversiteit. Het team bestaat uit:

  • Opvoedkundig begeleiders
  • Interculturele begeleider
  • Coördinator
  • Hoofdbegeleider
  • Pedagoog
  • Logistiek medewerker

 Het team staat zowel in voor de praktische opvolging (koken, winkelen, logistiek, …), als voor de pedagogische opvolging (huiswerkbegeleiding, mentaal en lichamelijk welzijn, sociale ontwikkeling, …) en de maatschappelijke opvolging (contacten met school, voogd en andere externen, asielprocedure, …) van de jongeren.