Welkom!

Kid OK

De Kid-OK-Kit, een interactief kinddossier gebaseerd op de rechten van de minderjarige

DOEL VAN DE METHODIEK

Risico- of probleemomschrijving
Het decreet rechtspositie van de (jonge) minderjarige schrijft voor dat voorzieningen concrete acties moeten ondernemen om de rechten van hun minderjarige cliënten te respecteren.

Doel van de methodiek
De Kid-ok-kit is een “warme” praktijkgids die geïnspireerd is op het decreet rechtspositie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. De Kid-ok-kit is een kleurrijk en gebruiksvriendelijk pakket om (semi)-residentiële en mobiele jeugdvoorzieningen te helpen bij de uitbouw van een interactief kind-dossier dat de rechten van de jonge minderjarige (0 tot 12 jaar) respecteert en concretiseert.

DOELGROEP VAN DE METHODIEK

De Kid-ok-kit richt zich naar organisaties die met gezinnen met jonge kinderen (0 tot 12 jaar) werken. Verder komt de methodiek in aanmerking voor gebruik binnen zowel mobiele als (semi-)residentiële organisaties.

AANPAK VAN DE METHODIEK

De Kid-ok-kit is opgebouwd rond de SMART-principes: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden

Specifiek
De Kid-ok-kit bevat een DVD met een overzicht van alle “bladen” in het kinddossier. Daarbij is er ruimte om dit aan te passen aan de context van de eigen voorziening. De DVD bevat ook toelichtingsteksten die uitleggen hoe begeleiders rond specifieke thema’s kunnen werken (bijvoorbeeld hoe bespreek je in een gesprek met kinderen de context van de opname, hoe werk je met kinderen met de situatieplaatjes,…)
Verder bevat de Kid-ok-kit een set van kaarten met life-events waaruit het kind kan kiezen om zijn perceptie van de thuisproblematiek toe te lichten (bijvoorbeeld geweld in het gezin, alcoholmisbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, armoede,…)

Meetbaar
Bij specifieke crisismomenten dient de begeleider stil te staan bij wat het kind denkt, wat het kind voelt en wat het kind wil. Ook zijn er begeleidingsmomenten waarbij de begeleider met het kind in dialoog moet gaan rond de huidige gezinsproblematiek. Het resultaat van deze gesprekken wordt opgeschreven in het kinddossier. Het kind kan dit kinddossier nadien nalezen.
Doordat de Kid-ok-kit een gepersonaliseerd en individueel verhaal wordt, is dit een zeer aantoonbaar instrument. Er worden echter geen meetbare sores mee gemeten.

Acceptabel 
De Kid-ok-kit verloopt volledig conform het decreet rechtspositie van de minderjarige.

Realistisch
De Kid-ok-kit is pas effectief introduceerbaar in een organisatie wanneer meerdere mensen het onderliggende vormingspakket hebben gevolgd. Dit vormingspakket loopt onder regie van VZW Informant/ www.jo-on.be maar kan ook rechstreeks aan Het Open Poortje VZW gevraagd worden.

Tijdsgebonden
Elke organisatie kan aan de hand van de Kid-ok-kit een kindgericht dossier uitwerken, rekening houdend met de eigen opdracht en cultuur. De uitwerking en concretisering vraagt echter een on-going coaching op het terrein. Daarom wordt geadviseerd om dit instrument in te bedden in de jaarlijkse kwaliteitsplanning.

De vertaling van de Kid-ok-kit naar de eigen organisatie vraagt een behoorlijke tijdsinvestering. Maar de begeleidende DVD biedt daarbij inhoudelijke ondersteuning. Men adviseert wel dat geïnteresseerden een eendaagse vorming volgen.

MATERIAAL  BIJ DE METHODIEK

Bij de Kid-ok-kit hoort een DVD met talloze toepasbare en kindgerichte documenten. De gebruiker kan dit materiaal hertalen naar de eigen organisatie. Aanvullend bevat de Kid-ok-kit een kaartenpakket met life-events.

WERKZAAMHEID VAN DE METHODIEK

Er zijn geen studies voorhanden, maar de dagelijkse ervaring leert dat dit een effectieve methodiek is.

VERSPREIDING VAN DE METHODIEK

De methodiek is raadpleegbaar.
De Kid-ok-kit kan voor 65 euro aangekocht worden bij bestelservice@averbode.be of bij CKG Het Open Poortje. De methodiek ook te bekijken op www.averbode.be of www.cegopublishers.be.  Reeds talloze jeugdhulp-organisaties hebben zowel de vorming als de kid-ok-kit besteld, waaronder pleeggezindiensten, CKG’s, begeleidingstehuizen,…
VZW Informant organiseert eendaagse vormingen inzake de Kid-ok-kit:  Tijdens deze vorming is er aandacht voor de theoretische onderbouw en de concrete toepassing van de methodiek.  Deze vormingen richten zich naar begeleiders uit de CKG-sector, maar eveneens naar begeleiders Jongerenwelzijn en de gehandicaptensector. Meer informatie over deze vormingssessies is te vinden op http://www.jo-in.be of u richt uw vraag direct aan Het Open Poortje.

ACHTERGRONDINFORMATIE

De methodiek werd ontwikkeld in CKG Het Open Poortje door mevrouw Lieve Mortelmans.

Meer info? Neem contact op met Katrien Van Dessel – Katrien@hetopenpoortje.be.  Wie graag de kid-ok-kit bestelt kan best contact opnemen met Arnold Schaek op arnold@hetopenpoortje.be

De kostprijs van de Kid-ok-kit bedraag 65€.


Het Open poortje VZW

Puttenhoflaan 25

2970 Schilde

+32 3 383 26 51