Wie we zijn

Missie en visie

Het open Poortje zet in op ontwikkeling, opvoeding en veilige zorg. We zien dit als onze kerntaak. Het belang van het kind staat hierbij steeds centraal.


Als Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning richten we ons op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar:

5 niveaus van verbondenheid

Onze visie is geïnspireerd op het doctoraat: Re-ligare als antwoord op de-link-wentie (Johan De Klerck en Anouk Depuydt). Zij vertrekken vanuit 5 niveaus van verbondenheid:

Verbondenheid met zichzelf zodat kinderen (en ouders) inzicht krijgen in wat ze willen, denken en voelen. Dit houdt in: kinderen verbinden met hun eigen verhaal en eigen gevoelswereld, kinderen helpen hun innerlijke wereld en eigen geschiedenis te begrijpen. Dit vraagt een juiste houding om te kunnen instappen in het verhaal van het kind.

Verbondenheid met anderen, in eerste plaats tussen (groot)ouders en kind, ook al kan er sprake zijn van onveiligheid, toch daar liggen kansen.

Verbonden raken met het materiële dat ons omringt; verbinden met voeding, met eigen materiaal (zorg voor hechtingsobjecten), verbinden met dieren, verbinden met de natuur, … .

Verbondenheid met de ruimere samenleving; het kind verbinden met het ruimere netwerk rond het gezin, met de school, met vrijetijdsactiviteiten, met opvoedkundigen, met het ruimere dorp, … .

Verbinden met het ruimere levensgeheel; elke kind heeft zijn geschiedenis die soms zwaar om dragen is, maar door inzicht te geven in zijn verhaal dat ook verbonden is aan het kwetsbare verhaal van hun ouders,… door op een respectvolle manier taal te geven aan die littekens, ontstaan er navelstrengen. Kinderen begrijpen zo dat ze verder mogen groeien, in verbondenheid en dat zij zelf deel uitmaken van dit verbonden levensgeheel.

Die verbondenheid willen we ook een plaats geven in het kwaliteitsbeleid, in ons personeelsbeleid, in onze vormingen, in evaluatiegesprekken, in onze infrastructuur, in ons agressiebeleid, … eigenlijk in alle thema’s van onze werking. 

En dit alles in het besef dat onze eigen verbondenheid met de 5 dimensies ook kwetsbaar is.

WIE WE ZIJN Missie en Visie
WIE WE ZIJN Geschiedenis

Geschiedenis

Priester De Beuckelaer start een kolonie voor zwakke kinderen in de Eekhoornlei te Schoten onder de naam ‘Immaculata’.  In de voorziening wordt zorg geboden aan oorlogsslachtoffertjes.

Directie mevr MJ Degraeve vormt het tehuis om van internaat naar een centrum met kleinere leefgroepen (12-15 kdn per lfgrp).  In totaal worden er een 36 kinderen begeleid.  Het centrum verhuist naar het domein ‘Ertbrugge’, Ertbruggestraat 136 te Wijnegem.

Het tehuis wordt een Kinderopvangcentrum (KOC) voor kinderen tss 3-14jr.  De vzw heet voortaan ‘vzw Ertbrugge’.

Het Nationaal Werk voor Kinderen (NWK) heet voortaan ‘Kind en Gezin’. De vzw valt vanaf dan onder het toezicht van K&G.

De Kinderopvangcentra en de kinderdag- en nachtverblijven (3-14 jr) worden samen Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning die zich richten naar gezinnen met kinderen tss 0-12jr.  Deze CKGs hebben samen een 1250 plaatsen, die zowat allen residentieel zijn.  Vanaf dan wordt er geleidelijk aan meer ingezet op semi-residentiële opvang en mobiele begeleiding en worden de residentiële plaatsen geleidelijk aan afgebouwd.

Het CKG verhuist naar Schilde, in de Puttenhoflaan 25 en heet voortaan vzw Het Open Poortje.

Het CKG start met een mobiel team voor 8, later 18 gezinnen en begint een afdeling in St Niklaas (Watermolenstraat 22).   In de regio Waas en Dender was er geen CKG-aanbod.

We starten met de kid-ok-kit, waarbij we de rechten van de (vooral residentiële en) jonge minderjarige in de jeugdhulp willen borgen.  De kid-ok-kit zal meerdere jeugdhulporganisaties inspireren, in 2008 op een studiedag aan de CKGs toegelicht worden en nadien nog regelmatig op vormingsmomenten toegelicht worden.

De vzw start een STOP 4-7team in de regio Antwerpen Noord-Kempen, aanvullend de overname van het STOP 4-7 team van de regio Gent-Lokeren en vervolgens de overname van het STOP 4-7 team voor regio Sint-Niklaas. 

De Tuimel-werking sluit ook bij ons aan en helpt de residentiële teams om een sterk ouderparticipatief aanbod in te zetten.

Ondertussen zijn er van de 36 residentiële plaatsen in Schilde, nog een 12 plaatsen over. De rest is omgebouwd tot mobiele begeleidingen.  In 2013 krijgt Het Open Poortje te Schilde 4 residentiële plaatsen erbij vanuit Jongerenwelzijn (totaal 16 bedjes), ook nu voor kinderen tss 0-12 jr.

De Roos van de Ouder wordt uitgewerkt olv pedagoge Lieve Mortelmans en in partnerschap met de KdG-hogeschool.  De Roos van de Ouder is een analyse- en begeleidingsinstrument waarmee we de zorgbehoefte van het gezin in kaart brengen.

Het STOP 4-7 team van de regio Gent-Lokeren sluit bij onze vzw aan.

We starten met de preventieve methodiek ‘Raket’ (vroeger LIFT geheten) waarbij we sociale vaardigheidstraining aanbieden in 3e kleuterklassen.

Het Open Poortje te Schilde start in januari 2016 met 6 mobiele begeleidingen in gezinnen met jonge kinderen waar er een dreigende uithuisplaatsing is. 
We starten in juni 2016met de opvang van 12 Niet-Begeleide Minderjarige Vluchtelingen, eerst in een gehuurde woning in Schilde, en vanaf 2018 in het herenhuis in de Puttenhoflaan 25 te Schilde.  Pas in 2023 wordt deze werking recurrent erkend.

Samen met het Huis van het Kind Voorkempen starten we een project waarbij vrijwilligers ondersteuning bieden bij kwetsbare gezinnen en dit binnen het project Domo-Antwerpse Kempen (sinds 2024 MODO).  Later krijgen we hiervoor steun vanuit 6 gemeentes (Schilde, Zandhoven, Zoersel, Wijnegem, Ranst en Brecht) en vanuit 1gezin1plan Voor- en Noorderkempen.    

In 2020 stappen we in 3 Eéngezin-Eénplan teams (regio Voor- en Noorderkempen, regio Antwerpen en regio Waas en Dender).  Deze intersectorale teams zetten sterk in op netwerkversterking en moeten de wachtlijsten mee helpen aanpakken.  Maar de wachtlijsten, die even daalden, stijgen vervolgens opnieuw.

We engageren ons, met Het Open Poortje-Waasland, in het zorggarantie-initiatief dat een breed aanbod voor gezinnen met kinderen tss 0-3jr in nood, wil aanbieden.  We bieden gezinsbegeleiding en, indien nodig, een extra-opvangbedje aan.

In 2021 wordt de begeleiding ‘dreigende uithuisplaatsing’ omgezet in de ‘contextbegeleiding i.f.v. veiligheidsplanning SofS’.

Corona heeft de wereld in z’n greep, ook in Het Open Poortje worden ondermeer hygiënemaatregelen en mondmaskers gebruikt en zijn er af en toe besmettingen.

WIE WE ZIJN Afdelingen

Afdelingen

Het Open Poortje VZW heeft een residentiële en mobiele afdeling voor kinderen van 0-12 jaar in Schilde en in Belsele. Sinds juli 2016 zijn we in Schilde van start gegaan met een kleinschalige residentiële opvang voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. 

Daarnaast hebben wij binnen onze VZW drie STOP-teams, zij werken rond de preventie van gedragsproblemen bij kinderen. Dit doen ze samen met het kind, maar ook de omgeving van het kind wordt mee betrokken, zowel ouders als leerkrachten van de school. 

In Berchem (Antwerpen) bevindt zich onze ‘Tuimel’-afdeling waar kansarme ouders intensief worden betrokken bij de zorg voor hun jonge kind. 

Vervolgens ondersteunen we vele gezinnen, via thuisbegeleiding. 

Tenslotte hebben we ook een burgerinitiatief met de naam MODO Antwerpse Kempen.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) en de Algemene Vergadering (AV) van de vzw 

De leden van de RvB waken over het dagelijks beleid dat ze uitbesteden aan de directie. De directie moet periodisch de RvB informeren over thema’s als kwaliteitszorg, personeelsbeleid, financieel beleid, projecten, verbouwingen, … en vraagt hen om advies bij knelpunten en nieuwe uitdagingen. In die zin speelt de RvB een belangrijke rol bij ingrijpende en strategische keuzes. 

De RvB komt ongeveer om de 2 maanden samen. 

De AV wordt minstens 1x per jaar samengeroepen en geeft (al of niet) absolutie aan de leden van de RvB betreffende het voorbije werkjaar. 

De leden:

dhr. Luc Bulckaert, AV 

mevr. Chris De Clerck, RvB 

mevr. Miet De Grève, RvB 

dhr. Paul Demeyere, RvB, voorzitter sinds 2023 

mevr. Griet Destatsbader, AV 

dhr. Baudouin Helleputte, RvB 

dhr Frank Tanghe, RvB dhr. Wim Vandenbroeck, AV 

mevr. Anne Van Mulders, RvB 

dhr. Eric Verhaege, RvB