Privacybeleid

Het Open Poortje respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

PRIVACYVERKLARING EN DISCLAIMER HET OPEN POORTJE VZW

Door het surfen op deze website, hetzij door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens via deze website verzameld en verwerkt worden, zoals in deze privacyverklaring wordt aangegeven.

  1. Identiteit van de organisatie

Het Open Poortje VZW
Puttenhoflaan 25
2970 Schilde

Ondernemingsnummer: 0425.418.244

Algemeen Directeur: Dhr. Arnold Schaek

  1. Welke informatie wordt verzameld?

Bij uw bezoek aan deze website wordt uw IP-adres geregistreerd, evenals uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze site, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke pagina die u bezocht heeft op deze site. Deze informatie wordt uitsluitend verzameld voor statistische doeleinden en met het oog op verbetering van deze website.

  1. Waarom wordt deze informatie verzameld?

Wij gebruiken de gegevens die door u via de website zelf worden meegegeven enkel in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u worden meegedeeld, met name voor statistische doeleinden en met het oog op verbetering van deze website.

  1. Wie heeft toegang tot de verzamelde persoonsgegevens?

De verzamelde persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de medewerkers van Het Open Poortje vzw die verantwoordelijk zijn voor de website en voor de IT-partners waarmee Het Open Poortje vzw werkt. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens overgemaakt worden aan bevoegde autoriteiten mits deze daar uitdrukkelijk naar vragen. De gegevens kunnen door ons, of onze onderaannemers verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte.

  1. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om ons te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, deze gegevens te laten corrigeren en, indien de gegevens door ons verwerkt worden met het oog op direct marketing, u te verzetten tegen voorgenomen verwerking van persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens die vermeld staan in deze privacyverklaring onder de voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving.

  1. Hoe worden de persoonsgegevens beheerd en beveiligd?

Het Open Poortje vzw verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016. Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels en doen al het mogelijke om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen.

  1. Vragen, bemerkingen of klachten

Voor verdere vragen of bemerkingen kan u contact opnemen met Het Open Poortje vzw:
– Per brief: Puttenhoflaan 25, 2970 Schilde
– Per email: info@hetopenpoortje.be

Voor klachten kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
– Per brief: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
– Per email: commission@privacycommission.be

 

Disclaimer

Het Open Poortje vzw streeft een maximale betrouwbaarheid na van de gegevens die voorkomen op deze website. Het Open Poortje vzw kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op haar website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. De informatie wordt u kosteloos verstrekt, en het gebruik van de gegevens van de website gebeurt op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De eventuele links naar andere sites zijn vrijblijvend, en betekenen niet dat de inhoud van de site waarnaar verwezen wordt, door Het Open Poortje vzw wordt bijgetreden of is nagezien. Al hetgeen op deze website wordt weergegeven mag slechts gereproduceerd worden mits onze uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming. Dit betreft o.a. alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden. Alle geschillen i.v.m. het gebruik van deze site of enig daarin vermeld gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.